Skaters

Click to enlarge

Anton Kovachki Asya Damova

Eli Todorova Kalina Gurova

Kostadin Zotev Kristiyan Slavchev

Yoana Zoteva Mariya Atanasova

Lilia Djustrova Margarita Dapcheva